آسفالت معابر روستای خانیک 1394

khanik2016 02 01 khanik2016 02 01 20 10 28 khanik 2016 02 01 20 15 18

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی