اردوی طبس بهمن 1384

PICT0057

PICT0058

PICT0059

PICT0060

PICT0061

PICT0062

PICT0063

PICT0064PICT0066

PICT0068

PICT0069

PICT0070

PICT0071

PICT0072

PICT0073

PICT0074

PICT0075

PICT0076

PICT0077

PICT0078

PICT0079

PICT0080

PICT0081

PICT0082

PICT0083ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید