اردوی یزد بهمن 1384

PICT0001

PICT0002

PICT0003

PICT0004

PICT0005

PICT0006

PICT0007

PICT0008

PICT0009

PICT0010

PICT0011

PICT0012

PICT0013

PICT0014

PICT0015

PICT0016

PICT0017

PICT0018

PICT0019

PICT0020

PICT0021

PICT0022

PICT0023

PICT0024

PICT0025

PICT0026

PICT0027

PICT0028

PICT0029

PICT0030

PICT0031

PICT0032

PICT0033

PICT0034

PICT0035

PICT0036

PICT0037

PICT0038

PICT0039

PICT0040

PICT0041

PICT0042

PICT0043

PICT0044

PICT0045

PICT0046

PICT0047

PICT0048

PICT0049

PICT0050

PICT0051

PICT0052

PICT0053

PICT0054

PICT0055

PICT0056

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید