تصاویری از بازگشت حیات به قنات گوده1394

IMG-DBB2-DBB0-DBB1-DBB5-DBB0-DBB5-DBB1-DBB5-DBB1-DBB7-DBB4-DBB1-DBB3-DBB6-450x450

IMG

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی