تصاویری از دانش آموزان و آموزگاران دبستان حافظ خانیک دهه60

khanik-hafezschool-10

khanik-hafezschool-11

khanik-hafezschool-3

khanik-hafezschool-4

khanik-hafezschool-5

khanik-hafezschool-6

khanik-hafezschool-8

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی