تعويض گنبد امام زاده سلطان كريمشاه خانيك

همزمان با اعياد سعيد شعبانيه گنبد جديد بارگاه امام زاده سلطان كريمشاه خانيك نصب گرديد.khanik3 5 88 22 khanik3 5 88 36 khanik3 5 88 75 khanik3 5 8820287629 امامزاده خانيك تير88 46

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید