جلسه برای یکپارچه سازی اراضی خانیک

شامگاه یکشنبه 31فروردین1393 جلسه ای با حضور تعدادی از مالکین قنات برگزار گردید.در این جلسه که با هدف تصمیم گیری در خصوص اجرای طرح تسطیح و یکپارچه سازی اراضی قنات برگزار گردید. یکی از اعضای شورای اسلامی در باره ضرورت بازنگری در شیوه فعلی کشاورزی و استفاده از شیوه های جدید مطالبی بیان کرد و گفت دولت بخش عمده هزینه های طرح را تأمین می کند و با اجرای این طرح از خرد شدن اراضی کشاورزی که توجیه اقتصادی آن را کاهش می دهد جلوگیری می شود و سبب افزایش بازدهی و جلوگیری از اتلاف آب می گردد. در پایان تعدادی از حاضران نظراتشان را بیان کردند.
لازم به یادآوری است با توجه به این که بخش قابل توجهی از اراضی زیر کشت اشجار و زعفران می باشد. اجرای طرح در کل اراضی امکان پذیر نیست.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی