حسینیه خانیک تیرماه ۱۳۹۰

پی کنی و آماده سازی محل اجرای فونداسیون سوله حسینیه با همکاری داوطلبانه تعدادی از اهالی خوب روستا
تیرماه ۱۳۹۰

23943-Wb-DSuno-I

PICT0212

PICT0214

PICT0227

PICT0230

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید