رها سازی بچه ماهی در استخر خانیک

یک شنبه شب 14تیرماه 1394 برای نخستین بار 1200قطعه بچه ماهی از نوع کپور در استخر دومنظوره مزرعه قنات خانیک رها سازی شد

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی