شامگاه روز قدس- مسجد خانیک 19/4/94

شامگاه روز قدس- مسجد خانیک 19/4/94

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی