عصر آخرین پنجشنبه ماه رمضان -امامزاده خانیک

khanik13970324-10

khanik13970324-11

khanik13970324-12

khanik13970324-2

khanik13970324-4

khanik13970324-5

khanik13970324-6

khanik13970324-7

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی