عملیات زیر سازی خیابان های خانیک جهت آسفالت94

عملیات زیر سازی خیابان های خانیک جهت آسفالت94

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی