عوامل مؤثر بر ارزش هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان فردوس

چكيده تحقيق ( پايان نامه كارشناسي ارشد ) ابراهيم حقيقي                           

تحقيق حاضر تحت عنوان «عوامل مؤثر بر ارزش هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان فردوس» با هدف شناخت اولويت هاي ارزشي دانش آموزان و عوامل مؤثر بر آن انجام گرفته است. سؤال تحقيق اين است كه افراد مورد بررسي به كدام يك از دو دسته از ارزش هاي مورد نظر اين تحقيق (ارزش هاي مادي و ارزش هاي غيرمادي) اولويت مي دهند؟ وچه عواملي در اين اولويت دادن مؤثر است؟
با توجه به اينكه كشور ما انقلابي عظيم را پشت سرگذاشته و وارد دهه سوّم انقلاب گرديده است. آگاهي از ارزش هاي جوانان بعنوان كساني كه ثمره و دست پرورده اين انقلاب هستند مي تواند شاخصي براي ارزيابي برنامه ها و عملكرد مديران كشور باشد. و ميزان دستيابي به اهداف و ايده آلهاي انقلاب را مشخص نمايد. كه اهميت بسزايي در درك واقع بينانه تر از شرايط موجود در جامعه و عوامل ايجاد كننده آن را دارد.
جامعه آماري اين تحقيق كليه دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان فردوس خراسان مي باشد كه نمونه أي به حجم 216 نفر مورد بررسي قرار گرفته اند. اين تحقيق به شيوه پيمايشي بوده و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گرديده است. و جهت تحليل داده ها از امكانات نرم افزار Spss همچون جداول توافقي، آماره هايي همچون كاي اسكوئر، كرامرز V و ضريب همبستگي استفاده شده است. فرضيات اين تحقيق كه چارچوب نظري آن مبتني بر نظريه اينگلهارت مي باشد عبارتند از:
1. هرچه پايگاه اقتصادي والدين بالاتر باشد فرد اولويت بيشتري به ارزش هاي غيرمادي مي دهد.
2. هرچه سطح تحصيلات والدين بالاتر باشد فرد اولويت بيشتري به ارزش هاي غيرمادي مي دهد.
3. هرچه ميزان ارتباط فرد، با محافل ديني بيشتر باشد فرد اولويت بيشتري به ارزش هاي غيرمادي مي دهد.
4. هرچه ميزان استفاده فرد از وسايل ارتباط جمعي بيشتر باشد فرد اولويت بيشتري به ارزش هاي غيرمادي مي دهد.
5. هرچه ميزان موفقيت تحصيلي فرد بيشتر باشد فرد اولويت بيشتري به ارزش هاي غيرمادي مي دهد.
6. با افزايش سن، فرد اولويت بيشتري به ارزش هاي مادي مي دهد.
پس از جمع آوري، استخراج اطلاعات و تحليل داده ها نتايج زير بدست آمد.
1. با افزايش پايگاه اقتصادي-اجتماعي والدين فرد اولويت بيشتري به ارزش هاي مادي مي دهد» كه اين نتيجه بر خلاف فرضيه اول ما بود.
2. «با افزايش سطح تحصيلات والدين فرد اولويت بيشتري به ارزش هاي مادي مي دهد.» كه در اينجا نيز نتيجه عكس فرضيه دوم ما بود.
3. فرض سوم مبني بر اينكه «هرچه ميزان ارتباط فرد با محافل ديني بيشتر باشد فرد اولويت بيشتري به ارزش هاي غيرمادي مي دهد» تأييد گرديد.
4. بقيه فرضيه ها تأييد نگرديد. يعني بين ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي، موفقيت تحصيلي و سن با نوع ارزش هاي فرد ارتباط معني داري مشاهده نگرديد.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید