لیست موقوفات خانيك

مستأجرواقفمورد وقفموارد مصرفملاحظات
محمد ادبیلیلی خیری مقدم – همسرمحترمه اقای عباس ادبییک ساعت آب و اراضی قنات اصلی خانیکوقف مسجد23 فروردین 1391
عباس راستگوعباس راستگو به ياد مرحوم محمد علي نورييك فنجان آب خالص از قنات جاري برون وقف مسجد چهارده معصوم خانيك29 بهمن 1388
محمدعلی اعمامحمد تقي محمدياننيم دانگ آب و اراضي قنات اصلي خانيك و دو دانگ آب و اراضي از قنات امرودكنخادم وقف مسجد چهارده معصوم خانيكبيست و دوم بهمن ماه سال يكهزاروسيصدوهشتادوهفت هجري خورشيدي
 
محمدرضا عامری يك دانگ آب و اراضي از قنات بكري علياختم قرآن براي واقف 
 ادبييك قطعه زمين زراعي واقع در مزرعه قنات اصلي خانيكجشن غدیر (توزیع حنا در عید غدیر) 
علیمراد نجفی نيم دانگ آب و اراضي قنات بكريپذيرايي از عزاداران روز عاشورا (پاي نخل) 
اوقاف بجستانمرحوم علي اكبر اكبري متولي مرحوم حاج كربلايي محمد حسين عبديحوض علی اکبرحوض علي اكبر
حاشيه جاده فردوس ـ بجستان  
محمدعلی ناصریماه شرف نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی از قنات اصلی خانیکجشن غدیر (توزیع حنا در عید غدیر) 
محمد علی اعمیکربلایی ابراهیمیک دانگ معادل دو ساعت آب و اراضی قنات خانیکمسجد ـتعزیه شید الشهدا ـ تعمیرات حسینیه 
 حاجی احمددو دانگ(چهار ساعت) آب و اراضی بکری علیاتعزیه داری 
  سه دانگ (شش ساعت) آب و اراضی کلاته حسن بیکروضه خوانی 
 جعفر و نادعلیدو دانگ(چهار ساعت) آب و اراضی قنات انارستانکتعمیرات مسجد ـتعزیه داری ـ تعمیرات حمام ـ امام جماعت 
عباسعلی نادری – یک دانگ
کوکب مرادی – دو دانگ
فاطمه اکفوده – نیم دانگ
محمدحسن عامری – نیم دانگ
 چهاردانگ (هشت ساعت)آب و اراضی قنات خانیکسوخت و روشنایی حمام خانیک 
 غلامحسین حجی علی3/4دانگ (سه ساعت) آب و اراضی انارستانک +یک دانگ (دو ساعت) آب و اراضی قنات بکری علیااطعام روستای خانیک 
 محمد کربلایی تقییک دانگ و نیم(سه ساعت) آب و اراضی قنات انارستانکحمام 
محمد علی اعمیمسجد خانیکنیم دانگ آب و اراضی قنات خانیکعزاداری روز اربعینیک دانگ انارستانک برای روضه خوانی
  یک دانگ و نیم آب و اراضی قنات انارستانک + چهار و نیم دانگ (نه ساعت) آب و اراضی کلاته حسن بیک +نیم طاقه (شش ساعت) آب و اراضی برجستانفرش مسجدـ حمام ـ روضه خوانی ـ مترددین ـ قرآن خوانینیم دانگ انارستانک برای قرآن خوانی
کلاته حسن بیک برای فرش مسجد
برجستان برای حمام
 
غلامحسین و محمد حسن رجبی یک و نیم ربع دانک (یک و نیم ساعت) آب و اراضی قنات خانیک + سه دانگ (شش ساعت) آب و اراضی قنات بکری علیاحقوق موذننصف براي اطعام و روضه خواني و نصف آن نيز براي تلاوت قرآن
عباس سیفیزهرا و اميرخاننیم دانگ آب و اراضی قنات خانیک +روضه خوانی واطعام تلاوت قرآن

نيم دانگ آب و اراضي قنات روستاي افقو

 

 

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید