مناظری از مزرعه خانیک ۱۳۹۲

فروردین ۱۳۹۲

20130323626 20130323627 20130323628 20130323629 20130324630 20130324631 20130324632 20130324633 “>

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید