موقوفه حاجی احمد

حاجی احمد

دو دانگ(چهار ساعت) آب و اراضی بکری علیا  (مستأجرین: محمد اعما – محمد تقی صفری)

تعزیه داری

ت 21

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید