نمونه هایی از منسوجات تولیدی در خانیک 6دهه قبل

بافنده این منسوجات مرحومه خدیجه پسندیده همسر شادروان محمداصغر عابدینی می باشد.(تولد 1315 وفات 1398)

چَدِر
لنگی
چدرشو
لنگی
چدرشو
دسترخو

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید