کلاته حسن بیک تابستان۱۳۹۰

wHg9n4.md.jpg wHg3c7.md.jpg wHgTKB.md.jpg wHgzPV.md.jpg wHgucP.md.jpg wHgAS1.md.jpg wHgPDb.md.jpg wHgUU7.md.jpg wHgpJ1.md.jpg wHgD0B.md.jpg wHrqgI.md.jpg wHrn5X.md.jpg wHrCJt.md.jpg wHroen.md.jpg wHrxbs.md.jpg wHrIzG.md.jpg

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید