کلاته حسن بیک تابستان۱۳۹۰

wHg9n4.md.jpg
wHg3c7.md.jpg
wHgTKB.md.jpg
wHgzPV.md.jpg
wHgucP.md.jpg
wHgAS1.md.jpg
wHgPDb.md.jpg
wHgUU7.md.jpg
wHgpJ1.md.jpg
wHgD0B.md.jpg
wHrqgI.md.jpg
wHrn5X.md.jpg
wHrCJt.md.jpg
wHroen.md.jpg
wHrxbs.md.jpg
wHrIzG.md.jpg

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید