هیزمی

:: هيزمي (Hizomi )از سنت هاي نيكو و پسنديده ی گذشته كه امروزه منسوخ شده است . سنت هاي مرتبط با مراسم ازدواج و ختنه (خنده سوری)و ساير مراسم و…

ادامه خواندنهیزمی