بهترین جوانان!

بهترین جوانان!

داشتن ثروت و مال هم گرفتاری است.دارایی گرفتاری است.در روز قیامت انسان قدم از قدم بر نمی دارد،مگر این که باید جواب چند سوال را بدهد.اول از عمر سوال می کنند که آن را در چه راهی مصرف کردی؟بعد از جوانی سوال می کنند که آن را چگونه گذراندی؟ بعد از مال سوال می کنند که آن را در چه راهی مصرف کردی؟ بعضی ها جوانی خود را به بدی و نا اهلی سپری می کنند،پیر که می شوند به مسجد می آیند.

در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است                 ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار

در حدیث داریم: بهترین جوان ها،آن جوانانی هستند که در سن جوانی خود را شبیه پیران می کنند. عبا و قبا و محاسن و اهل نماز شب و خمس بده هستند.

( منبع: در محضر مجتهدی جلد دوم ص 246 )


ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی