تعیین جهت قبله با استفاده از خورشید

 

در اين روش نياز به در اختيار داشتن زمان قرارگيري خورشيد در بالاي کعبه مي‌باشداین اتفاق براثرجابجایی زمین در حرکت عرضی ازبرابر خورشید دوبار درسال اتفاق می افتد که با قرار گیری کعبه در تابش مستقیم خورشیددر این دوزمان بدون سایه می گرددوبایک شاخص درهرجایی از کره زمین می توان سمت دقیق قبله را با ایستادن در راس  سایه ی شاخص وبه سوی خودشاخص یقین نمود که در جهت قبله ایستاده ایم.

این واقعه هرسال یک باردر تاریخ

هفتم خرداد ساعت ۵۲ْ/۴۷ُ/۱۳ به وقوع می پیونددودیگر

در حرکت برگشت زمین درتاریخ

بیست وپنجم تیرماه ساعت۲۱ْ/۵۶ُ/۱۳ تکرار می شود.

تایک روز قبل وبعد از این روزها حدود همین ساعات می توان با اندکی خطا تعیین نمود.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید