نفرت با محبت جمع شدنی نیست!

نفرت با محبت جمع شدنی نیست!   [ دستور العملی از آخوند ملاحسنقلی همدانی]

به دنبال حجت خدا رفتن همراه با ارتکاب معصیت و آلودگی به گناه کار غلطی است و چگونه این مطلب بر تو پوشیده است که گناه عامل نفرت است و این نفرت با محبت جمع شدنی نیست. پس وقتی یقینا دانستی که ترک گناه، آغاز و انجام و ظاهر و باطن دین است، هرچه زودتر به جهاد با نفس برخیز و با تمام کوشش به مراقبت مشغول شو و این مراقبت باید از اولین لحظه ای که از خواب برمی خیزی در تمام لحظات تا شب ادامه داشته باشد و در محضر مقدس حق تعالی ملازم ادب باش … و او را آن چنان عبادت کن که گویا او را می بینی، زیرا اگر تو او را نمی بینی، او تو را می بیند و همواره به یاد عظمت او و حقارت خود باش.

[ منبع نشریه گنجینه ، آذر 1380، شماره 9 ]

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی