موقوفه زهرا و امیر خان

زهرا و امیرخان

نیم دانگ آب و اراضی خانیک (مستأجر: عباس سیفی)
نیم دانگ آب و اراضی افقو   (مستأجر: محمد علی نویدی)

موارد مصرف:  روضه خوانی – اطعام – تلاوت قرآن

کلاسه: ز 31

رایانه: 285

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید