آب و فاضلاب روستایی سیاست تخلیه روستاها را کلید زد

در شرایطی که مردم فشارهای ناشی از تورم و هزینه های بالای زندگی را به دوش می کشند اداره آب و فاضلاب هم برای این که باری بر دوش مردم نهند دست به کار شده و افزایش بهای چندین برایری آب بها را در دستور کار خود قرار داده اند.

ادامه خواندنآب و فاضلاب روستایی سیاست تخلیه روستاها را کلید زد