آلوچه

میوه ای که علیرغم خشکسالی و سرمازدگی همواره جای خود را در باغ ها حفظ کرده است هرچند این درخت اغلب توسط کشاورزان کشت نمی شود ولی همانند گیاهان طبیعت…

ادامه خواندنآلوچه