گـُمار Gomaar

:: گمار (Gomaar) از ديگر تعاوني هاي سنتي در زمينه دامداري دراين روستا كه مردانه است .گمار است .از آنجا كه در روستا مردم به كشاورزي نيز مشغول هستند اگر…

ادامه خواندنگـُمار Gomaar