چرخوک کنی

: چَرخوك كُني (charkhook koni) چرخوك : نام وسيله اي است كه براي جدا كردن پنبه دانه(پُندَنه pondana) از پنبه(پُمبه) مورد استفاده قرار مي گرفته است.) از ويژگي هاي روستاها…

ادامه خواندنچرخوک کنی