اردوی هرمزگان بهمن 1384





PICT0053

PICT0054

PICT0055

PICT0056

PICT0057

PICT0058

PICT0059

PICT0060

PICT0061

PICT0062

PICT0063

PICT0064

PICT0065

PICT0066

PICT0067

PICT0068

PICT0069

PICT0070

PICT0007

PICT0008

PICT0009

PICT0010

PICT0011

PICT0012

PICT0013

PICT0014

PICT0015

PICT0016

PICT0017

PICT0018

PICT0019

PICT0020

PICT0021

PICT0022

PICT0023

PICT0024

PICT0026

PICT0027

PICT0028

PICT0029

PICT0030

PICT0031

PICT0032

PICT0033

PICT0034

PICT0035

PICT0036

PICT0037

PICT0038

PICT0039

PICT0041

PICT0042

PICT0043

PICT0044

PICT0045

PICT0046

PICT0047

PICT0048

PICT0049

PICT0050

PICT0051

PICT0052

PICT0053

PICT0054

PICT0055

PICT0056

PICT0057

PICT0058

PICT0060

PICT0061

PICT0062

PICT0064

PICT0065

PICT0066

PICT0067

PICT0070

PICT0071

PICT0072

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید