اردوی کرمان 1384

اردوی مرکز تربیت معلم بنت الهدی صدرفردوس 6 بهمن 1384CLIP0002

CLIP0003

CLIP0004

CLIP0005

CLIP0006

CLIP0007

CLIP0008

CLIP0009

CLIP0018

CLIP0019

CLIP0020

CLIP0021

CLIP0022

CLIP0023

CLIP0024

CLIP0025

CLIP0026

CLIP0027

PICT0002

PICT0003

PICT0004PICT0006

PICT0007

PICT0011

PICT0012

PICT0014

PICT0016

PICT0017

PICT0018

PICT0019

PICT0020

PICT0021

PICT0022

PICT0023

PICT0028

PICT0029

PICT0030

PICT0031PICT0033

PICT0034

PICT0035PICT0037

PICT0038

PICT0041

PICT0042PICT0044

PICT0045

PICT0046

PICT0047

PICT0048

PICT0049

PICT0050

PICT0051

PICT0052

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید