اردوی کریمو اردیبهشت1395

photo-2016-05-19-09-08-48

photo-2016-05-19-09-09-45

photo-2016-05-19-09-09-49

photo-2016-05-19-09-09-58

photo-2016-05-19-09-10-07

photo-2016-05-19-09-10-11

photo-2016-05-19-09-10-14

photo-2016-05-19-09-10-30

photo-2016-05-19-09-10-34

photo-2016-05-19-09-10-38

photo-2016-05-19-09-10-43

photo-2016-05-19-09-10-55

photo-2016-05-19-09-10-58

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید