اولین روز سال 1394-گلزارشهدا و امامزاده خانیک

خانیک اولین روز سال1394خانیک اولین روز سال1394اولین روز سال1394-گلزارشهدا و امامزاده خانیکاولین روز سال1394گلزارشهدا و امامزاده خانیکاولین روز سال1394گلزارشهدا و امامزاده خانیکاولین روز سال1394گلزارشهدا و امامزاده خانیکاولین روز سال1394خانیک اولین روز سال1394

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید