چهار خواسته مردم در دنیای فانی

امام صادق (ع) فرمود:
خواسته مردم در دنیای فانی چهار چیز است:

(بی نیازی ، آسایش ، کمی غم و عزت)

اما بی نیازی در قناعت است

و هرکس آنرا در زیادی ثروت بجوید نخواهد یافت

و اما آسایش در سبکباری است

و هرکس به زیر بار سنگین رود روی آسایش نخواهد دید

و اما کمی غم در کم شغلی است

و هرکـس آنرا در پر شغلی بـجـویـد، نخواهد یافت

و اما عزت درفرمانبرداری آفریدگار است

و هرکس آنرا در فرمانبرداری آفریدگان بجوید نخواهد یافت

منبع الخصال(شیخ صدوق) باب خصلتهای چهارگانه حدیث هفتم.

 

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی