تغییر نام روستای خانیک شاه از توابع شهرستان فردوس استان خراسان به خانیک

‌تغییر نام روستای خانیک شاه از توابع شهرستان فردوس استان خراسان به خانیک1358.07.21 - 54602 - 1358.08.01 - 783&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران&‌وزارت کشور‌هیأت وزیران دولت موقت جمهوری…

ادامه خواندنتغییر نام روستای خانیک شاه از توابع شهرستان فردوس استان خراسان به خانیک