حضور نماینده در روستای خانیک سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۸۷

khanik-ir-124

khanik-ir-55

khanik-ir-57

khanik-ir-60

khanik-ir-68

khanik-ir-71

khanik-ir-86

khanik-ir

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی