خمره های قدیمی خانیک + فیلم

از این خمره ها که عملکردی شبیه سیلوهای امروزی داشته برای نگهداری گندم و جو استفاده می شده است. تا این محصولات ارزشمند که غذای اصلی مردم بوده از گزند رطوبت و افات محفوظ بماند.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی