نگاهي به تحول خانواده در ايران وجهان و عوامل مؤثر بر آن

نگاهي به تحول خانواده در ايران وجهان و عوامل مؤثر بر آن

ابراهيم حقيقي

مدرس مركز تربيت معلم بنت الهدي صدر فردوس

چكيده

خانواده به عنوان بنيادي ترين نهاد اجتماعي در همه جوامع،و در همه ي زمانها مي باشد كه هم سلامت فرد و هم بقاي جامعه را تأمين مي كند. در گذشته هاي دور نظام خانوادگي پدر سالاري و متکي بر اصول مذهبي رايج در آن عصر بوده است نه بر اساس علاقه و عاطفه . زنان از بسياري از حقوق امروزي محروم بودند. مردان از اختيارات نامحدودي برخوردار بودند. ولي به تدريج براثر تحولات اقتصادي، اجتماعي و سياسي و فكري، خانواده دچار تغييراتي شد. از حجم خانواده كاسته شده و كاركردهاي خانواده كاهش يافته و نهادها و مؤسسات ديگر جامعه عهده دار برخي از وظايف خانواده گرديدند.زنان در خانواده از موقعيت بهتري برخوردار شده فرزندان نيز از حقوق و آزادي هاي بيشتري برخوردار گرديدند.پيوندهاي خويشاوندي امروزه نسبت به گذشته كم رنگ تر شده و نفوذ خود را در برقراري پيوندهاي ازدواج از دست داده اند. اين تحولات را در ايران هم مي توان ديد . گذز از خانواده گسترده به خانواده هسته اي ، تغيير در شيوه هاي ازدواج و همسرگزيني ، هويت بخشيدن به زنان و قائل شدن حق مالكيت و … براي آن ها ، ايجاد دگرگوني در روابط زن و شوهر و والدين و فرزندان و … از جمله تغييراتي است كه مي توان در خانواده ي ايراني مشاهده كرد.

كليد واژه ها: خانواده ، خويشاوندي ، خانواده گسترده ، خانواده ي هسته اي ، پدر سالاري

منابع :

 بهنام ، جمشيد: ساختهاي خانواده و خويشاوندي در ايران تهران: جيبي 1350.
 ترابي ، علي اكبر: جامعه شناسي ادبيات فارسي ، تبريز: فروغ آزادي ،1376.
 قرآن كريم
 كوئن ،بروس : درآمدي به جامعه شناسي ترجمه ي محسن ثلاثي تهران: نشر توتيا 1378.
 گيدنز ، آنتوني : جامعه شناسي ترجمه منوچهر صبوري تهران:نشر ني ،1383.
 ملكي ، حسن :آشنايي با قانون اساسي كد 3010دوره كارداني تربيت معلم تهران:شركت چاپ و نشر ايران
 وثوقي ،منصور : مباني جامعه شناسي (1) رشته علوم اجتماعي انتشارات دانشگاه پيام نور
 مظاهري ، علي اكبر : خانواده ايراني در روزگار پيش از اسلام
 روزنامه همشهري شماره 3016 مورخه 19/1/1382
 نشريه نداي صادق شماره 19 دانشگاه امام صادق

دریافت کل مقاله دریافت
عنوان: نگاهی به تحول خانواده در ایران و جهان
حجم: 505 کیلوبایت

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید