چهار سفارش خداوند به حضرت موسی (ع)

چهار سفارش خداوند به حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام

اول تاوقتی گناهان خود را بخشوده ندیده ای به عیوب دیگران مپرداز

دوم تا گنج های مرا پایان یافته ندیده ای برای روزی ات غمناک مباش

سوم تا حکومت مرا ازبین رفتنی ندیده ای به دیگری جز من امید مبند

چهارم تا شیطان را مرده ندیده ای از مکر و فریب و نقشه های او ایمن مباش

تفسیر نمونه ج18ص182

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید