غریب خانه

دو اتاق کوچک در مرکز روستای قدیم خانیک که برای اتراق مسافران و دوره گرد هایی که مدتی در روستا می ماندند ساخته شده در یک اتاق که محل اسکان…

ادامه خواندنغریب خانه

کُده

کُده گیاهی که شاید برخی به عنوان علف هرز به آن نگاه کنند ولی تجربه ثابت کرده که در هر جا روییده باعث غنای خاک شده است و محصولاتی که در…

ادامه خواندنکُده

خلوره

خلوره گیاهی بیابانی که خار های آن شبیه ناخن گربه است و عبور از بین آن راحت نیست میوه این گیاه محبوب گوسفندان است

ادامه خواندنخلوره

شور

گیاه شور گیاهی که به عنوان علف هرز در مزارع به آن می نگرند از این گیاه به عنوان علوفه دام استفاده می شود

ادامه خواندنشور