آلوچه

میوه ای که علیرغم خشکسالی و سرمازدگی همواره جای خود را در باغ ها حفظ کرده است هرچند این درخت اغلب توسط کشاورزان کشت نمی شود ولی همانند گیاهان طبیعت…

ادامه خواندنآلوچه

غریب خانه

دو اتاق کوچک در مرکز روستای قدیم خانیک که برای اتراق مسافران و دوره گرد هایی که مدتی در روستا می ماندند ساخته شده در یک اتاق که محل اسکان…

ادامه خواندنغریب خانه