اربعین94 -خانیک

اربعین94

اربعین94درخانیک

اربعین94درخانیکاربعین94درخانیکاربعین94اربعین94اربعین94درخانیک

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی