تصاویری از شرکت در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن94

Khanik ferdows22 11 1394 5 khanik ferdows 22 11 94

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی