تصاویری از عزاداری عاشورای حسینی در خانیک1394

khanik-ashoora94-03

khanik-ashoora94-09

khanik-ashoora94-13

khanik-ashoora94-14

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی