تصاویری زمستانی از خانیک -دیماه1386

khanik10-1386-19

khanik10-1386-20

khanik10-1386-8

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی