حضور حماسی اهالی خانیک در انتخابات 94

خانیک شعبه 36 اخذ رای ساعت 8 صبح

entekhabat7-12-94

khanik07-12-1394-02

khanik07-12-1394-11

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی