راهپیمایی روز قدس -1397 خانیک

IMG-20180610-111713-027

IMG-20180610-111716-144

IMG-20180610-111721-949

راهپیمایی روز قدس -1397 خانیک

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی