مالکین ثبتی قنات خانیک

اسمعیل تاجری و زوجه

حجی قربان عباسپور و زوجه

علیمردان و علیمراددولتخواه و هردوزوجه شان

زین العابدین و زوجه اش

صفر اکفوده و زوجه

ولدان علی تعویقی پسر قاسم

علی اکبر اکبری پسر نجف و زوجه

غلامحسین شجاعی پسر محمد و زوجه

حسنعلی رحمتی و زوجه و همشیره اش

محمد زائری و عروسش

ابراهیم ابراهیمی پسر محمد و زوجه

غلامحسین غلامی و زوجه و رمضان و زوجه

محمدرضا رزقی و حجی قربان ولدان غلامحسین

محمد و علیمردان ولدان رمضان

موسی محمدجواد جوادی و عروس

ماه شرف زوجه حسنعلی و صبیه

محمدعلی و علیمراد ولدان عبدالحسین ناظری

یحیی برمکی

زوجات مرتضی و علی اکبر قاسمعلی و غلامرضا

ولدان حسنعلی تکاملی و زوجه غلامحسین ولداش

حجی حسین طایفی و زوجه اش

رجبعلی عباسعلی و زوجه اش

غلامحسین ادبی پس عباسعلی

رمضان احمدی پسر حجی قربان و زوجه اش

فاطمه دختر محمدرحیم صفر

نجف و عباس و محمد حسین ولدن حجی قربان

ابراهیم و عباس حجی و زوجات

حسنعلی پسر عبدالحسین ناظری

اله یار محمد و زوجه اش

محمد نادری پسر عباسعلی و زوجه

ولدان محمد پسر غلامحسین

حسنعلی و محمد علی و غلامعلی ولدان امام بخش

عیسی پسر رجبعلی محمد رجب

نجفعلی پسر محمد

حجی رضا پسر محمد نجف

زوجه عباسقلی پسر عباسعلی

صفر علی پسر تقی و زوجه و فاطمه و همشیره اش

غلامعلی پسر اسماعیل

حسنعلی پسر محمدحسین و زوجه

زوجه حسنعلی نظرعلی

غلامرضا کربلایی محمد و زوجه

عباس پسر محمود

ولدان حجی پسر محمد نظر علی

زوجه غلامرضا حسن دختر محمد

غلامعلی کربلایی محمد و زوجه

ابراهیم قاسم و زوجه

اسماعیل راغب و زوجه

امراله غلامحسین و زوجه

عبدالحسین و الهیار و حسنعلی و..ولدان غلامحسین و زوجه عبدالحسین

محمد علی رمه دار و زوجه

محمد پسر علی اکبرحسین و زوجه اش و مادر زوجه اش

ولدان غلامحسین پسر احمد اسمعیل

رجبعلی پسر عباس احمد

نسا دختر اسماعیل و اسماعیل پسر عباس احمد

رمضان و محمد حسین و زوجات و قرشی همشیره شان

محمدرضا پسر عبدالرحیم

زوجه عباس عبدالرحمن

نصراله جعفر و زوجه

ابراهیم علی اکبر و زوجه

ولدان اله بخش محمدنجف و زوجه

سلطان دختر اله بخش زوجه اسماعیل صدقی

ولدان رجبعلی ابراهیم

زوجه نور محمد سبزه علی

3نفر ولدان رجبعلی سبزه علی

ذبیح اله اله بخش و زوجه

محمد علی عباسعلی

ولدان مصطفی حجی حسین

عباس حجی حسین و زوجه

حجی قربان عبدالرحیم

ماه قمر دختر علی اکبر

عبدالحسین ناصری و زوجه اش

غلامحسین ناصری و زوجه اش

اسداله ناصری و زوجه اش

لیلی و صدیقه صبایای محمد

زوجه علیمراد احمد دختر ابراهیم

ورثه علیمراد احمد

ورثه نجفعلی علیمراد

مرتضی کربلایی محمد

غلامحسین کربلایی محمد

محمد علی وهمشیره اش ولدان غلامعلی و حسنعلی و زهرا همشیره حسسنعلی

حجی ابراهیم کدخدایی

فاطمه و نسا دختر امام بخش

یداله پسر حجی محمد فتح آبادی           متصدی وقف

علیمردان دولتخواه                              متصدی وقف حمام
ابراهیم کریمی                                    متصدی وقف مسجد
ابراهیم حجی                                      واقف مسجد
ملامحمد زائری                                    واقف مسجد
محمدرضا غلامحسین                           متصدی وقف

محمد عباسعلی                                  متصدی وقف حوض
حسین نظر علی              

جمع

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی