محرم 1397 در خانیک به روایت تصویر

 1397  1397  1397 khanik moharram1397 3 1 khanik moharram1397 2 1 khanik moharram1397 1 1  1397 khanik moharram1397 8 1 khanik moharram1397 9 1 khanik moharram1397 5 1

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی