خانم خیرالنساء عزتی

گفتگو با مسن ترین ساکن خانیک:

جمعه 27/7/1386 ساعت 10 صبح
وی که بنا به اظهار خود او بیش از صد سال عمر دارد. در پاسخ به این سؤال که از تاریخ ساخت قلعه روستا چه به یاد دارد می گوید حتی مادرش نیزبه نقل از قدیمی ها که چندین سال پیش را شامل می شود گفته که در آن ایام حسنی ها به روستا آمده و قلعه را محاصره می کردند و حتی در مواردی به آدم ربایی دست می زدند که از جمله دو زن و یک مرد را ربوده اند
دلیل نام گذاری خانیک
وی علت گذاشتن پسوند شاه به نام روستا را این گونه بیان می کند:
فردی که گویا از شاهان بوده در مسیر عبور خود وارد خانیک می شود و با توجه به آب و هوای خنک و وجود درخت چنار بزرگ و تنومند از این محل خوشش آمده و دستور می دهد بساط استراحت او را در تنه درخت قرار دهند . و از این پس خانیک شاه نام گرفت.
این بیت شعر نیز مؤید موضوع است.
عجب باد و شمالی داره خانیک عجب قلعه چناری داره خانیک
درخت مذکور که خانم عزتی آن را کاملاً به یاد دارد . درختی تنومند با سرشاخه های بسیار بوده که برخی معتقدند یکی از شاخه ها تا قله شمالی (قلعه) و یکی نیز تا قله جنوبی (امام زاده) امتداد داشته است . پای چنار محل تجمع مردم و محل داد و ستد بوده است . و آب انبار (حوض) و حمام نیز در این مکان قرار داشته که آب انبار آن حدود 20سال قبل تخریب گردید. ولی حمام هنوز به صورت مخروبه وجود دارد.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید