نشست شورای پایگاه با مسئولین حوزه شهید اشرفی اصفهانی

5-11-96-400x277

khanikbasij96

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی