نشست شورای پایگاه با مسئولین حوزه شهید اشرفی اصفهانی

5-11-96-400x277

نشست شورای پایگاه با مسئولین حوزه شهید اشرفی اصفهانی

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی