13 فروردین 1395 در خانیک

IMG ۲۰۱۶۰۴۰۱ ۱۱۵۶۵۰ IMG ۲۰۱۶۰۴۰۱ ۱۲۳۶۱۵ IMG ۲۰۱۶۰۴۰۱ ۱۲۳۶۲۵ IMG ۲۰۱۶۰۴۰۱ ۱۲۳۷۰۷ IMG ۲۰۱۶۰۴۰۱ ۱۲۳۷۱۵ IMG ۲۰۱۶۰۴۰۱ ۱۲۳۷۲۲ IMG ۲۰۱۶۰۴۰۱ ۱۱۵۵۴۱

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی